Įstaigos pavadinimas:
Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB)
Pareigos:

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Neterminuota darbo sutartis

Pareigų pavadinimas:

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

Darbo vieta:
Aptarnauti ugdymo įstaigas esančias Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Reikalavimai:
1.   Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą.

2.   Atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. Nr. V-630 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus, t. y. specialistas privalo turėti  aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos studijas, arba jai lygiavertę ar prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją.

3.   Turi žinoti ir suprasti šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus.

4.   Žinoti, suprasti ir gebėti:

4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

4.2. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.3. užsienio kalbą;

4.4. dirbti kompiuteriu (Microsoft Office™ programomis (Word™, Excel™ ir PowerPoint™), gebėti naudotis internetu, teisinės bazės informacine sistema);

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

Funkcijos:
1. Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę.

2. Pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.

3. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus).

4. Su bent vienu mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų mokinių – pagal poreikį.

5. Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.

6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.

7. Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į mokyklos strateginius veiklos planus mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus).

8. Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.

9. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą mokykloje.

10. Teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.

11. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje.

12. Tikrinti mokinių asmens higieną.

13. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.

14. Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.

15. Konsultuoti mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.

16. Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams.

17. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant mokyklos veiklą.

18. Teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

Darbo užmokestis:
991,00 Eur neatskaičius mokesčių
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Gyvenimo aprašymas (CV); 2. Išsilavinimą liudijančio dokumento kopija;  3. Papildomi dokumentai (rekomendacijos, išklausyti kursai, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijos).
Dokumentai priimami el. paštu:

lsadauskiene.vsb@gmail.com

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

El. paštas: info@vilkaviskiovsb.lt, tel. (8 342) 31058

Skelbimas galioja iki:

2022 m. rugpjūčio 19 d.