Visuomenės sveikatos specialisto (stebėsenai) veikla – tikslingai organizuotas, sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės stebėjimas, duomenų apie sveikatą veikiančius rizikos veiksnius rinkimas, kaupimas, susisteminimas, analizė ir vertinimas. Visuomenės sveikatos biuro stebėsenos (monitoringo) duomenys teikiami visuomenei ir atitinkamoms institucijoms.

Visuomenės sveikatos specialisto (stebėsenai) funkcijos:

 • Planuoti, rengti ir įgyvendinti tikslinius sveikatos tyrimus.
 • Planuoti, rengti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stebėsenos programą savivaldybės ar kelių savivaldybių teritorijoje.
 • Planuoti, rengti ir įgyvendinti vaikų sveikatos stebėseną savivaldybės ar kelių savivaldybių teritorijoje.
 • Analizuoti duomenis, interpretuoti duomenis, teikti išvadas ir rekomendacijas.
 • Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų skelbimas: svetainėje, žiniasklaidoje, kitose vietose.
  Visuomenės sveikatos stebėsenos apibendrintų duomenų skelbimas medicininiuose žurnaluose bei kituose leidiniuose.
 • Teikti konsultacijas įvairiais visuomenės sveikatos stebėsenos klausimais.
 • Rengti tyrimų ataskaitas.
 • Rengti ataskaitas apie Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklę.
 • Rengti ir platinti informaciją apie gyventojų sveikatą.
 • Teikti siūlymus Biuro direktoriui dėl sveikatos priežiūros organizavimo miesto bendruomenėje ir ugdymo įstaigose.
 • Inicijuoti sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauti juos įgyvendinant.
 • Organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir bendruomenėje.
 • Rengti Biuro metų, mėnesio veiklos programos sveikatos stebėsenos dalį.
 • Pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų skundus ir pareiškimus.
 • Pagal kompetenciją atstovauti Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt..
 • To educate the residents of the municipality about a healthy lifestyle.
 • To organise public education on health issues.
 • Informuoti Biuro direktorių apie visuomenės sveikatos stebėseną reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus.
 • Vykdyti kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Visuomenės sveikatos stebėsena Vilkaviškio rajono savivaldybėje vykdoma remiantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 DĖL BENDRŲJŲ SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO.