Strengthening of public health — health education, dissemination of information on healthy lifestyles, promotion and formation of healthy lifestyles and reduction of behavioural public health risk factors.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto funkcijos:

 • Organizuoti ir vykdyti sveikatos stiprinimą bendruomenėje.
 • Mokyti sveikos gyvensenos savivaldybės gyventojus.
 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, įmonių vadovams, darbuotojams ir individualiems gyventojams.
 • Organizuoti visuomenės švietimą sveikatinimo klausimais.
 • To advise educators, pupils, parents (guardians, caregivers) on health preservation and strengthening issues.
 • Rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias.
 • Organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenėje.
 • Bendradarbiauti sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais.
 • Planuoti ir siūlyti biurui atlikti bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus.
 • Organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius.
 • Rinkti ir tvarkyti su sveikatos stiprinimu susijusią informaciją.
 • Teikti siūlymus biuro direktorei dėl pasiūlymų pateikimo politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.
 • Pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų skundus ir pareiškimus.
 • Pagal kompetenciją atstovauti biuro interesams įstaigose, organizacijose ir kt.
 • To educate the residents of the municipality about a healthy lifestyle. 
 • Rengti įsakymų ir sprendimų projektus, susijusius su bendruomenės sveikatos stiprinimo organizavimu savivaldybėje.
 • Biuro direktoriaus pavedimu dalyvauti komisijų ar darbo grupių darbe.
 • Informuoti biuro direktorių apie visuomenės sveikatos stiprinimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus.
 • To prepare informative and methodological material on health promotion issues, to spread health knowledge in the community. To organise the implementation of the Lithuanian health programme, state health programmes and programmes approved by the Municipal Council in the community of Vilkaviškis District Municipality. To collaborate on health promotion issues with social partners. To plan and suggest to the Bureau to conduct community health promotion research. To organise health training and educational events. To collect and manage health promotion information. To make proposals to the Director of the Bureau regarding the submission of proposals to politicians, health professionals, the community, non-governmental organisations and other institutions on issues of health promotion and health preservation. To examine complaints and statements of the population according to their competence. To represent the interests of the Bureau in institutions, organisations, etc. according to their competence. To prepare draft reports and responses. To prepare draft orders and decisions related to the organisation of community health promotion in the municipality. To participate in the work of commissions or employment groups on behalf of the Director of the Bureau. To inform the Director of the Bureau about changes in the laws and other legal acts regulating the promotion of public health. To execute other non-permanent assignments related to the functions of the Bureau in order to achieve the strategic goals of the institution.