Visuomenės sveikatos stiprinimas — sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto funkcijos:

 • Organizuoti ir vykdyti sveikatos stiprinimą bendruomenėje.
 • Mokyti sveikos gyvensenos savivaldybės gyventojus.
 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, įmonių vadovams, darbuotojams ir individualiems gyventojams.
 • Organizuoti visuomenės švietimą sveikatinimo klausimais.
 • Inicijuoti sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauti juos rengiant.
 • Rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias.
 • Organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenėje.
 • Bendradarbiauti sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais.
 • Planuoti ir siūlyti biurui atlikti bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus.
 • Organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius.
 • Rinkti ir tvarkyti su sveikatos stiprinimu susijusią informaciją.
 • Teikti siūlymus biuro direktorei dėl pasiūlymų pateikimo politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.
 • Pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų skundus ir pareiškimus.
 • Pagal kompetenciją atstovauti biuro interesams įstaigose, organizacijose ir kt.
 • Rengti ataskaitų ir atsakymų projektus. 
 • Rengti įsakymų ir sprendimų projektus, susijusius su bendruomenės sveikatos stiprinimo organizavimu savivaldybėje.
 • Biuro direktoriaus pavedimu dalyvauti komisijų ar darbo grupių darbe.
 • Informuoti biuro direktorių apie visuomenės sveikatos stiprinimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus.
 • Vykdyti kitus su biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.