Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas – tai asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją.

Visuomenės sveikatos specialisto (vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrai) funkcijos:

 • Organizuoti ir koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo įstaigose, t.y. mokyklose, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse, jaunimo, profesinėse mokyklose, ir gimnazijose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, veiklą.
 • Rengti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros metinį veiklos planą.
 • Rengti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros metinį kvalifikacijos kėlimo planą.
 • Koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, kvalifikacijos kėlimą.
 • Derinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų metinius veiklos planus.
 • Rengti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veiklos ataskaitas.
 • Koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos ataskaitų rengimą.
 • Organizuoti pasitarimus su Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistais sveikatos priežiūros veiklos vykdymo ugdymo įstaigose klausimais.
 • Informuoti apie biuro direktoriaus pavedimus ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, susijusius su mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo organizavimu, ir kontroliuoti, kaip jie vykdomi.
 • Teikti metodines konsultacijas ugdymų įstaigose visuomenės sveikatos priežiūros specialistams sveikatos priežiūros veiklos klausimais.
 • Pagal kompetenciją nagrinėti skundus, pranešimus, prašymus dėl ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos ir etikos taisyklių pažeidimų;
 • Identifikuoti probleminius ugdymų įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo aspektus.
 • Teikti siūlymus biuro direktoriui dėl ugdytinių sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos.
 • Kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.
 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas ugdymų įstaigų vadovams.
 • Inicijuoti sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauti juos rengiant.
 • Rengti informacinę ir metodinę medžiagą vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias.
 • Organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenėje.
 • Bendradarbiauti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais su socialiniais partneriais.
 • Organizuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenėje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
 • Numatyti ir įgyvendinti užkrečiamų ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos priemones Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
 • Teikti siūlymus biuro direktoriui dėl pasiūlymų pateikimo politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais.
 • Bendradarbiauti su kitais visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, ugdymo įstaigų specialistais, kitų įstaigų atstovais, bendruomenėmis, įvairiomis organizacijomis, rėmėjais.
 • Pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų skundus ir pareiškimus.
 • Pagal kompetenciją atstovauti biuro interesams įstaigose, organizacijose ir kt.
 • Rengti ataskaitų ir atsakymų projektus.
 • Rengti įsakymų ir sprendimų projektus, susijusius su visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo organizavimu.
 • Biuro direktoriaus pavedimu dalyvauti komisijų ar darbo grupių darbe.
 • Informuoti biuro direktorių apie visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus.
 • Vykdyti kitus su biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.