Visuomenės sveikatos specialistas – asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją.

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • Rinkti, kaupti ir analizuoti vaikų ir mokinių sveikatos būklės bei lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo duomenis.
 • Nustatyti vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį.
 • Teikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos ir koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.
 • Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų ir mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei (pedagogams, vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams)) ne rečiau kaip kartą per metus.
 • Aptarti vaiko sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį su bent vienu iš ikimokyklinio amžiaus vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) priimant vaiką į ugdymo įstaigą.
 • Vertinti ugdymo įstaigos aplinkos ir ugdymo proceso atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, identifikuoti aplinkos visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, dalyvauti nustatant prioritetinius ugdymo įstaigos aplinkos sąlygų gerinimo klausimus.
 • Ugdymo įstaigos administracijai teikti siūlymus dėl vaikų ir mokinių sveikatos stiprinimo, taip pat ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo bei traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių įtraukimo į ugdymo įstaigos strateginius veiklos planus (ne rečiau kaip vieną kartą per metus).
 • Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklą įstaigoje.
 • Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ugdymo įstaigos administracijos patvirtintas vaikų sveikatos stiprinimo ir aplinkos sveikatinimo priemones.
 • Teikti pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Informuoti kūno kultūros mokytojus dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
 • Teikti sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
 • Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje.
 • Esant poreikiui tikrinti vaikų asmens higieną.
 • Organizuoti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje.
 • Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
 • Konsultuoti pedagogus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Padėti vaikams ir mokiniams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Teikti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo informaciją ugdymo įstaigos stenduose, renginiuose ir pan..
 • Konsultuoti ugdymo įstaigos darbuotojus, atsakingus už vaikų ir mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir sveikatos saugos klausimais.
 • Vykdyti vaikų ir mokinių maitinimo priežiūrą teisės aktų numatyta tvarka skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Dalyvauti vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Pranešti Biurui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą ugdymo įstaigoje, kai įtariamas rizikos veiksnys, galintis sukelti užkrečiamųjų ligų protrūkį ar pavojų aplinkinių saugumui dėl užkrato išplitimo (parengtos informacijos kopija pateikiama švietimo įstaigos administracijai).
 • Teikti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistui Biuro patvirtintas ir, esant poreikiui, kitas, kokybiškos veiklos užtikrinimui reikalingas, ataskaitas.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS