ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Ankstyvoji intervencija.

AI programos pristatymas jaunimui.

Ankstyvosios intervencijos tvarkos aprašas.

Ankstyvosios intervencijos programos tikslas – motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Programa taikoma rizikingos elgsenos asmenims nuo 12 iki 18 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTANTŲ PASLAUGOS

Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašas.

Tai nemokama ir konfidenciali pagalba rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure dirba du priklausomybės konsultantai: Eimantas Botyrius (tel. +37068241407) ir Mantas Klova (tel. +37062454585).

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

BAZINIŲ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI

Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašas

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai – mokymai, per kuriuos savižudybių prevencijos mokymų instruktorius moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGOS (INDIVIDUALIOS IR GRUPINĖS KONSULTACIJOS)

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure gyventojams yra teikiamos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos – nemokamos grupinės ir/arba individualios psichologo konsultacijos.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SRITYJE DIDINIMO MOKYMAI

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai šiuo metu nevykdomi.

 


 

IŠPLĖSTINĖS METIMO RŪKYTI PAGALBOS PASLAUGOS

METIMO RŪKYTI PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS.

Ką verta žinoti atsisveikinant su tabaku.

Metimo rūkyti pagalbos paslaugų teikimo tikslas – įvertinti asmens rūkymo statusą, paskatinti ir motyvuoti rūkantį asmenį mesti rūkyti (atsisakyti tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo) ir suteikti metančiam rūkyti asmeniui mokslo įrodymais pagrįstą individualią metimo rūkyti pagalbą, mažinti rūkančių asmenų skaičių ir priklausomybės nuo nikotino paplitimą.

Paslaugos teikiamos asmenims nuo 18 metų.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 616 89223, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

SOCIALINIO RECEPTO INICIATYVOS PASLAUGOS

Socialinio recepto iniciatyvos paslaugos kol kas nevykdomos.

 


 

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR POSTVENCIJOS PASLAUGŲ KOORDINAVIMAS

Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašas

Reagavimo į savižudybių riziką Vilkaviškio rajono savivaldybėje algoritmas

Reagavimo į vaikų ir paauglių savižudybių riziką Vilkaviškio rajono savivaldybėje algoritmas

Savižudybių prevencijos koordinavimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tikslas – mažinti savižudybių ir mėginimų žudytis atvejų skaičių ir su savižudybėmis, mėginimais žudytis susijusius neigiamus padarinius, tikslingai planuojant ir vykdant savižudybių prevenciją savivaldybėje.

Nuo 2024 m. liepos 1d. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure pradės dirbti savižudybių prevencijos koordinatorius.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

SVEIKOS MITYBOS IR MAISTO ŠVAISTYMO MAŽINIMAS BEI ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO DIEGIMO SKATINIMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE

Švediško stalo rekomendacijos.

Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašas.

Vaikų maitinimo organizavimo ugdymo įstaigose priežiūra ir tobulinimas. Ši veikla vykdoma vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Skatinamas švediško stalo principo, skirto gerinti sveikatai palankaus maisto pasirinkimą bei mažinti maisto švaistymą, diegimas mokyklose.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja ugdymo įstaigose paskaitas, pamokėles apie sveiką mitybą.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS TĖVAMS “NEĮTIKĖTINI METAI” VYKDYMAS

Sveikatos stiprinimo programa tėvams “Neįtikėtini metai” kol kas nevykdoma.

 


 

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ IR AKTYVIŲ MOKYKLŲ PLĖTROS SKATINIMAS

Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra 4 sveikatą stiprinančios mokyklos ir 1 aktyvi mokykla.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-651/V-665 “Dėl mokyklų pripažinimo Sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir Aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

TRAUMŲ IR SUŽALOJIMŲ PREVENCIJOS SKATINIMAS MOKYKLOSE

Mokinių sužalojimų profilaktika.

Sužalojimų prevencijos organizavimo savivaldybėse rekomendacijos.

Metodinės rekomendacijos “Tėvams apie įvairaus amžiaus vaikų sužalojimų rūšis”.

Leidinys „Produktų vaikams saugos vadovas”.

Traumų prevencija

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja ugdymo įstaigose paskaitas, pamokėles apie traumų ir sužalojimų prevenciją, praktinius pirmosios pagalbos mokymus.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

BURNOS HIGIENOS UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE

Burnos higiena.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja ugdymo įstaigose paskaitas, pamokėles apie burnos higieną.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

PAGALBOS MOKINIŲ SAVIRŪPAI ORGANIZAVIMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-966/V-672 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokinio savirūpa – mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas(is) gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba.
Mokinio savirūpos įgyvendinimo procese dalyvauja mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), visuomenės sveikatos specialistas, mokyklos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, mokinį ugdantys mokytojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai.
Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PREVENCIJOS SKATINIMAS IR SUPRATIMO APIE MIKROORGANIZMŲ ATSPARUMĄ ANTIMIKROBINĖMS MEDŽIAGOMS DIDINIMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE

Užkrečiamosios ligos.

Metodinė medžiaga.

Užkrečiamųjų ligų valdymas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja ugdymo įstaigose paskaitas, pamokėles apie užkrečiamųjų ligų prevenciją, supratimo apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

GYVENTOJŲ SVEIKOS MITYBOS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS IR SKATINIMAS

Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašas.

Sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos.

Daržovių vartojimo skatinimo rekomendacijos.

“Rakto skylute” paženklinti produktai rinkoje.

Sveikos mitybos skatinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje vykdomas šiose srityse:

1. Gyventojų mitybos raštingumo didinimas.
1.1. Sveikos mitybos informacijos sklaida. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja ir vykdo veiklas, gerinančias gyventojų sveikos mitybos žinias bei skatinančias juos maitintis sveikiau. Tam tikslui naudojami, plakatai ir skelbimai, kurie platinami viešose vietose, skelbiama informacija Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
1.2. Gyventojų sveikos mitybos mokymas. Mokymas vykdomas grupinių užsiėmimų būdu (paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai, gyventojams atliekama individuali kūno sandaros analizė su kūno sudėties analizatoriumi TANITA – MC580,  ir pan.).
2. Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių gaminamų maisto produktų sudėties stebėsena.

3. Sveikatai palankesnių maisto produktų žymėjimo „Rakto skylutės“ simboliu žinomumo gerinimas ir paženklintų maisto produktų įvairovės rinkoje didinimo skatinimas.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

TRAUMŲ IR SUŽALOJIMŲ PREVENCIJOS SKATINIMAS BENDRUOMENĖSE

Traumų prevencija

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus ugdymo įstaigų ir organizacijų darbuotojams.

Vyksta nemokami pirmosios pagalbos praktiniai mokymai bendruomenėse, įstaigose, organizacijose, seniūnijose ir t.t.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

GYVENTOJŲ (IKI 64 M. AMŽIAUS) FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS

Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašas.

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo veikla Vilkaviškio rajono savivaldybėje vykdoma šiose sritys:

1. Informacijos apie sveikatinamąjį fizinį aktyvumą sklaida. Tikslas – informuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojus apie sveikatinamojo fizinio aktyvumo naudą bei skatinti juos būti fiziškai aktyvesnius. Informacija apie sveikatinamojo fizinio aktyvumo veiklas skelbiama Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
2. Gyventojų sveikatinamojo fizinio aktyvumo mokymai. Sveikatinamojo fizinio aktyvumo mokymų tikslas – formuoti asmenų savarankiškus sveikatinamojo fizinio aktyvumo gebėjimus ir įgūdžius. Sveikatinamojo fizinio aktyvumo mokymai organizuojami grupinių užsiėmimų būdu, jų metu ugdant mokymų dalyvių teorines ir praktines fizinio aktyvumo kompetencijas. Organizuojami sveikatinamojo fizinio aktyvumo mokymai:

2.1. Tęstiniai – reguliarūs suaugusiesiems skirti mokymai (pvz. funkcinės treniruotės, mamų mankštos su kūdikiais, šiaurietiškasis ėjimas ir t.t.).
2.2. vienkartiniai (šiaurietiškojo ėjimo žygiai, ėjimo žygiai, dviračių žygiai)  ar proginėms dienoms paminėti (Pasaulio sveikatos dienos, Europos judumo, Europos judėjimo, Europos aktyvios savaitės ir pan.) skirti užsiėmimai.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ (65 METŲ IR DAUGIAU) FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS

Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašas.

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašas.

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo veikla Vilkaviškio rajono savivaldybėje vykdoma šiose sritys:

1. Informacijos apie sveikatinamąjį fizinį aktyvumą sklaida. Tikslas – informuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojus apie sveikatinamojo fizinio aktyvumo naudą bei skatinti juos būti fiziškai aktyvesnius. Informacija apie sveikatinamojo fizinio aktyvumo veiklas skelbiama Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
2. Gyventojų sveikatinamojo fizinio aktyvumo mokymai. Sveikatinamojo fizinio aktyvumo mokymų tikslas – formuoti asmenų savarankiškus sveikatinamojo fizinio aktyvumo gebėjimus ir įgūdžius. Sveikatinamojo fizinio aktyvumo mokymai organizuojami grupinių užsiėmimų būdu, jų metu ugdant mokymų dalyvių teorines ir praktines fizinio aktyvumo kompetencijas. Organizuojami sveikatinamojo fizinio aktyvumo mokymai:

2.1. Reguliarūs 65 metų amžiaus ir vyresniems asmenims, skirti mokymai, kurių trukmė vienam asmeniui yra ne mažesnė nei 12 mėnesių.
2.2. vienkartiniai (šiaurietiškojo ėjimo žygiai, ėjimo žygiai, dviračių žygiai)  ar proginėms dienoms paminėti (Pasaulio sveikatos dienos, Europos judumo, Europos judėjimo, Europos aktyvios savaitės ir pan.) skirti užsiėmimai.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ IR CUKRINIO DIABETO PREVENCIJA

Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašas.

Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai tikslas – motyvuoti gyventojus gyventi sveikiau ir sumažinti širdies bei kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto riziką.

Ši programa yra skirta suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika arba kurie savanoriškai kreipiasi dėl dalyvavimo Programoje.

Programą sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Jų metu taikomi interaktyvūs mokymų metodai, diskusijos grupėse, sprendžiamos užduotys, aptariami rezultatai, konsultuojama sveikos gyvensenos klausimais. Pagrindinis dėmesys skiriamas savarankiškam darbui, įgytų žinių praktiniam taikymui ir pasiektų sveikatos bei gyvensenos pokyčių vertinimui.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PREVENCIJOS SKATINIMAS IR SUPRATIMO APIE MIKROORGANIZMŲ ATSPARUMĄ ANTIMIKROBINĖMS MEDŽIAGOMS DIDINIMAS

Supratimo apie antibiotikus didinimas.

Antibiotikai ir atsparumas.

Užkrečiamųjų ligų valdymas.

Užkrečiamosios ligos.

Metodinė medžiaga.

Užkrečiamųjų ligų valdymas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia informaciją gyventojams apie užkrečiamųjų ligų prevenciją, apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobinėms medžiagoms ir t.t. Informacija skelbiama Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Taip pat šiomis temomis vyksta paskaitos, seminarai, diskusijos ir kt.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS VYKDYMAS

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena Vilkaviškio rajono savivaldybėje vykdoma remiantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 “DĖL BENDRŲJŲ SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO” (galiojanti suvestinė redakcija 2023-12-16).

Visuomenės sveikatos stebėsena susideda iš:

1. Kas 4 metai gyvensenos duomenų ataskaitos (vaikų arba suaugusiųjų).

2. Kiekvienais metais Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt

 


 

SVEIKOS GYVENSENOS VIEŠINIMAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuolat teikia aktualią informaciją visuomenei ar tikslinei gyventojų grupei apie sveikatą, sveikatos išsaugojimą, stiprinimą, sveiką gyvenseną,  ligų prevenciją ir kitą aktualią informaciją. Informavimo pateiktys – tai skelbiamas žodinis informacinis pranešimas, vieša paskaita, interviu, kita rašytinė ar vaizdinė informacija (pvz. stendas, atmintinė, leidiniai, vaizdo klipas ir pan.) skirta visuomenei ar tikslinei gyventojų grupei.

Daugiau informacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tel. +370 342 31058, el. p. info@vilkaviskiovsb.lt